Terms & Condition

EXCHANGE / RETURN POLICY
นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.mommories-store.com และช่องทางออนไลน์ของ Mommories Store โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข หากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า


1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า
ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านทาง Line @mommories / อีเมล์ customerservice@mommories.com หรือทางเบอร์โทรสำนักงาน 02-260-5805 / 083-097/8127 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 17:00น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับเปลี่ยนสินค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า อันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
- สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
- สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)
- สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน

1.3. รับเปลี่ยนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ ไม่ถูกแกะใช้งานหรือซักทำความสะอาด และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รวมถึงต้องไม่เข้าเงื่อนไขสินค้างดรับคืน

1.4. รับเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี หรือสินค้าหมดอายุ เป็นต้น

1.5. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน

1.6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

1.7. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

1.8 สำหรับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และค่าจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่าน 150 บาท/ครั้ง


2.เงื่อนไขการรับคืนสินค้า
2.1 การคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อันเนื่องมาจากการชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

เหตุผลการคืนสินค้า
– สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง เมื่อสินค้ามาถึงลูกค้าพบว่ากล่องพัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ลูกค้าต้องถ่ายภาพลักษณะความเสียหาย หรือสภาพกล่องบรรจุและส่งให้แก่ทางบริษัทฯ และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน
– สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ลูกค้าต้องระบุลักษณะ หรือรายละเอียดการใช้งานไม่ได้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของสินค้าไม่ครบตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือคู่มือ สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
– สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)

2.2 สินค้าหมวดที่มีส่วนประกอบใดๆที่แตกหักได้ง่าย บริษัทฯ ยินดีรับประกันความเสียหายจากการจัดส่ง โดยลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบวันเดียวกันกับวันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2.3 สำหรับความเสียหายจากการจัดส่งโดยบริการของไปรษณีย์ไทย หากลูกค้าพบเหตุผิดปกติ เช่น กล่องมีลักษณะผิดรูป มีรอยเปิด หรือฉีกขาด สามารถปฏิเสธการรับขณะนำจ่ายและขอเปิดตรวจสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ได้ หากพบว่าสินค้าภายในเสียหาย/สูญหาย อันเกิดจากความบกพร่องในทางไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถทำเรื่องสอบสวนและขอชดเชยค่าเสียหายกับทางไปรษณีย์ไทยได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2.4 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายดังต่อไปนี้
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ จากการใช้งาน
- สินค้าที่เกิดความสึกหรอจากการใช้งานปกติ หรือใช้งานผิดวิธี ใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเก็บหรือดูแลรักษาผิดวิธี
- สำหรับสินค้าที่มีความเสียหายซึ่งคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เองเท่านั้น สินค้างดรับคืน
- สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้าตามเหตุผล 3 ข้อข้างต้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง


3. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่
ส่งผ่านไปรษณีย์กลับมา โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงินและใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) พร้อมกับสินค้าที่อยู่ใน สภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระมาที่

แผนก ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท มัมโมรี่ส์ จำกัด
083-097-8127 / 02-260-5805
571 ชั้น 9 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
(ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและหลักฐานต่างๆ)


4. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
การเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า


5. หลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า
5.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

5.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบ อื่นๆ


6. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน
บริษัทไม่มีนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ยกเว้นกรณีสินค้าไม่มีอยู่ในคลังก่อนการจัดส่ง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อที่ 2

6.1 สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
- ขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงินและสินค้ายังไม่ได้จัดส่ง หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อร้านค้าจะทำการ Void ยอดชำระให้ลูกค้า(ระยะเวลาการ Void ของระบบ อาจจะเร็วกว่าการทำ Refund)
- กรณีที่ระบบตัดวงเงินบัตรแล้วและสินค้ายังไม่ได้จัดส่ง หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อร้านค้าจะทำการ Refund ให้ลูกค้า
- กรณีที่ระบบตัดวงเงินบัตรแล้วและสินค้าจัดส่งแล้ว หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว หากมียอดส่วนต่างในการเปลี่ยนสินค้า ร้านค้าจะทำการ Refund ทั้งยอดให้กับลูกค้า และลูกค้าจะต้องชำระเงินเข้ามาใหม่
หมายเหตุ - เงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ประมาณ 30 -45 วันทาการ นับจากวันที่ร้านค้าทำรายการ

6.2 ในการชำระผ่านการโอนเงิน
- กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (สินค้ายังไม่ได้จัดส่ง) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร บริษัทจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
- กรณีรับสินค้าแล้ว แต่มีการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้