Louve Mini Piano

Louve Mini Piano 
สร้างความสนุกสนาน ปลูกฝังความรักในเสียงดนตรี พร้อมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 3 ได้แก่การสัมผัส การได้ยิน การมองเห็นให้สัมพันธ์กัน ผ่านการเล่นตามโน้ตเพลงในกล่อง เสียงน่ารักๆ กังวานเหมือนระฆัง กระตุ้นความสนใจ ออกแบบจำลองจากเปียโนจริง เหมาะสำหรับเป็นของขวัญชิ้นแรก ไม่จำเป็นต้องอ่านโน้ตได้ หรือมีพื้นฐานทางด้านดนตรี ก็สามารถเล่นตามแถบสีและโน้ตได้อย่างง่ายดาย

No product